Новини
„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия

Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
Завода изработва мебели за обзавеждане на офиси и жилища по поръчка
Продължава производството на алуминиева дограма с профили на белгийската 
фирма „ДЕКЬОНИНК”.

КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА

Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите посредством вградени в стените листове от висококачествена балистична стомана, чиято дебелина съответства на класа защита, 7,62x39мм куршум от Ак 47.

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 8.2 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 20.03.2018 г. (Протокол № 12 от 20.03.2018 г.), Решение по Протокол № РД-36-4/18.04.2018 г. на Министъра на отбраната и Заповед РД-05-57 от 10.07.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството обявява търг с тайно наддаване за продажба на:

I. Движими вещи - активи дружествена собственост, както следва:

1.        Лек автомобил  марка: „Опел”, модел: „Зафира”, е в размер на 2 900 лева без ДДС;

2.        Лек автомобил  марка: „Пежо”, модел: „Партнер”, е в размер на 2 800 лева без ДДС;

3.        Товарен  автомобил  марка: „Газ”, модел: „3302-18”, е в размер на 1 840 лева без ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от обявената тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

II. Начин и срок на плащане на цената:

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

III. Условия на конкурса

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до деня предхождащ търга в стая No. 13 на същия адрес на офиса.

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от холдинг Терем.

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

Телефони: 02/ 806 27 70, 02/806 27 71

 

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

Време и място на търга: 10:00 ч. на 26.07.2018 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1836, жк. „Левски – Г”, ул. „Станислав Доспевски”, блок 40.

Ако няма подадени заявления, търга се обявява за непроведен и се насрочва повторен търг на 16.08.2018 г.  от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

 


Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД