Продукция
Е-магазин Терем
Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС
7/6/2020

К О Н К У Р С
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
6/24/2020

към предишната страница

 1. Резервни части за оптически прибори, артилерийски системи и стрелково оръжие;
 2. Резервни части за специално въоръжение;
 3. Ловно оръжие - 7,62-mm ловна карабина;
 4. Тренировъчно-учебно средство за РПГ-7 - ПУС-7;
 5. Тренировъчно-учебно средство за СПГ-9 - ПУС-9;
 6. 23 мм вкладни цеви за изделия от АМЧ;
 7. 23 мм самозарядни вкладни цеви;
 8. Газови уреди – котлони, редуцир-вентили, горелки и др;
       Произвежданите газови уреди с индустриално и битово предназначение са със съвременен дизайн, гарантирано качество и конкурентни цени. Същите притежават сертификати за съответствие със съществените изисквания към газовите уреди и устройства съгласно БДС ЕN484/2001 г. и ЕN 12864/2001 г.
 9. Пожарогасителна техника;
       Пожарогасителите серия "Ятрус" претижават Одобрение №  1839-PED-032 касаещо системата по качество, която осигурява съответствие на произвежданите съоръжения под налягане с приложимите съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС издадено от "Велмар Сертификация" ООД.
       Декларация за съответствие издадена от "ТЕРЕМ-ИВАЙЛО" ЕООД за съответствие по стандарти БДС EN3-6+A1:2003, БДС EN3-7:2006 и БДС
 10. Доилни агрегати и фуражомелки;
       Доилните агрегати серия “Ива” и фуражомелките серия “Иваил” са продукти с отлични експлоатационни качества, доказани качество и икономичност и притежавщи висока надеждност. Отговарят на стандарти, ISO 5707/96, БДС 14692/78 и БДС 14308/77 и съответстват на изискванията на "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините". Притежават Протокол за съответствие № 37/92 издаден от "Изпитвателен център за трактори и земеделски машини" гр. Русе
 11. Армейски палатки;
 12. Помпи за високо налягане и др.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД